ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562 ปันจักสีลัต  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs สถาบันการพลศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
17
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 11 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
20
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
21
09:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 9 - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22
09:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 10 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23
09:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 11 - สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
24
09:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 12 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25
09:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 13 - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
26
09:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
27
09:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
28
09:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
29
09:00
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 17 - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs สถาบันการพลศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30
09:00
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 18 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
31
09:00
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 19 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
32
09:00
ปันจักสีลัต
เดี่ยวปันจักลีลา ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
33
09:00
ปันจักสีลัต
เดี่ยวปันจักลีลา หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 33 รายการ