ประจำวันที่ 12 มกราคม 2562 ปันจักสีลัต  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 20 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 20 - สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 21 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 22 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 23 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 24 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 25 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 26 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 27 - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 13 - สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 14 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 15 - มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 16 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 17 - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 18 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16
13:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 21 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
17
14.00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 22 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18
14:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 23 - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19
14:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 24 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
20
14:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 25 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
21
14:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 26 - สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22
14:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 27 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23
14:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 28 - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
24
14:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 28 - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25
14:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 29 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
26
14:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 30 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
27
14:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 31 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
28
14:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 32 - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
29
15:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 33 - สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30
15:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 34 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
31
15:00
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 35 - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
32
15:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 29 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
33
15:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 30 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
34
15:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 31 - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
35
16:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 32 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
36
16:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 33 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
37
16:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 34 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
38
17:00
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 35 - สถาบันการพลศึกษา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
39
17:00
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 36 - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
40
17:00
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 37 - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
41
17:00
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 38 - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
42
18:00
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 39 - สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
43
18:00
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 40 - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
44
18:00
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 41 - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
45
18:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 19 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 45 รายการ