รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัด Mix ฟรีสไตล์ 4x100 เมตร สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 17:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
ภูวดล  สุขเขียว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฟ้าใส  แย้มสรวล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฤตเมธ  คำลือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กัญญาภัค  ส้อสกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:03:47.01
Gold
1
7
ศุภสุตา  สุนทรโชติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อังกฤช  ไชยกุศล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อจิรภาส์  มนตรีธิติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นวพล  พงษ์นครสกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:03:56.37
Silver
2
4
กัญจน์กันต์  ปรีชาวุฒิคุณ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นัยน์ปพร  วรเวช
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วฒนนท์  เชาว์สงวน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปราณปริยา  วิทยาเศรษฐกุล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
00:03:59.59
Bronze
3
1
อภิวิชญ์  ครัดทัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณิช  อาษาพนม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภัทรกันย์  ศรียอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พันธุ์ธัช  กันคำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:04:02.00
4
5
วรากร  อรชร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มณฑกานต์  แซ่เฉิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณฐมน  ศิลาลาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อรรถพันธ์  ตันฑสุกิจวณิช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:04:02.71
5
2
ศกลวรรณ  ยอดแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พิชญุตม์  ผณินทรารักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณภัทร  พรมรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พรนภัส  ตั้งตระการกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:04:09.50
6
6
ปวริศ  กฤษฤานนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จาตุรนต์  จีนจิตรมั่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศุภนุช  ขุนประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มุกตาภา  อรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:04:12.64
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)
DSQ - Disqualified
TR - TR