รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ วันที่ 1 ฮีท .None
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 07:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
2
ธนภูมิ  ครรชิตวรกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
72
-
-
-
72
29
ธนกร  ตอสี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
72
-
-
-
72
37
เอกปริษฐิ์  หวู่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
72
-
-
-
72
46
ถิรวัฒน์  จิรายุสกมล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
73
-
-
-
73
32
วรุต  ขจรกิตติสกุล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
74
-
-
-
74
30
นพรัฐ  พานิชผล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
75
-
-
-
75
16
ณัฐ  ลิ้มมณีจิตร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
75
-
-
-
75
6
สิรภัทร  ใจใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
75
-
-
-
75
38
ภูพิรัฐ  กลิ่นเกษร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
75
-
-
-
75
22
กรกริช  เชาว์พานิช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
76
-
-
-
76
28
กฤตติณ  ทรงเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
76
-
-
-
76
1
ชนินทร์  ทินตระกูล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
77
-
-
-
77
15
กันต์  ลิ้มมณีจิตร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
77
-
-
-
77
18
ณพล  บุญบูชาไชย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77
-
-
-
77
13
อนุสิษฐ์  สอนเถื่อน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
79
-
-
-
79
48
พีรวิชญ์  เกรียงขจร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
79
-
-
-
79
39
จิตรวิทย์  บุญมาลีรัตน์
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
79
-
-
-
79
43
กฤษฏิ์  เพียรสุภาพ
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
79
-
-
-
79
47
พีรวัส  เกรียงขจร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
80
-
-
-
80
44
วงศธร  เสรีภาพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
80
-
-
-
80
19
กิตติพศ  ไทยประยูร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80
-
-
-
80
12
 ศตวรรษ  มะสาธานัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80
-
-
-
80
14
เอกชัย  แช่มสุขขี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81
-
-
-
81
45
เอกมงคล  สรรพกิจกำจร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
81
-
-
-
81
3
กิตติวุฒิ  มาเจริญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
82
-
-
-
82
23
ก่อพงศ์  พัฒนาทร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82
-
-
-
82
21
กันตภณ  เสมสมาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
82
-
-
-
82
20
พงศ์พรหม  หัตถพรหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
83
-
-
-
83
40
ณัฐวินท์  ลิ่มสกุล
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
83
-
-
-
83
9
กฤษณ์  เกตุเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
84
-
-
-
84
7
ฐิติพันธุ์  กุดั่น
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
85
-
-
-
85
8
พงศ์ประพันธ์  จันทร์ผาย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
85
-
-
-
85
34
ธัชทฤต  กาญจนเตชานนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
87
-
-
-
87
35
ธรณินทร์  วิวัฒนะกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
88
-
-
-
88
41
พัฐชณัฐ  อ้นสำราญไกรวิ
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
88
-
-
-
88
27
พงศกร  มณฑาเธียร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
89
-
-
-
89
24
พงศ์นิรันดร  จันทร์ผาย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
90
-
-
-
90
36
จิตต์สิน  วรรัฐพรยศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
91
-
-
-
91
5
วุฒิชัย  เจริญธนากุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
91
-
-
-
91
31
อาณัฐชัย  พิพัฒน์ไพศาล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
92
-
-
-
92
42
ทัตเทพ  พุ่มโกสุม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
92
-
-
-
92
26
พิชญตม์  นาคมอญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
93
-
-
-
93
10
เดชาธร  ศรีพั่ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
93
-
-
-
93
11
ณัฐพล  แก้วโสม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
95
-
-
-
95
17
ภาสวิชย์  สายโท
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
98
-
-
-
98
25
ดนัย  อินทรกระทึก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
105
-
-
-
105
4
 ชยานันต์  พรหมรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
115
-
-
-
115
49
คณิน  กวีพรพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
118
-
-
-
118
33
ดารัญชน์  ชื่อลือชา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
146
-
-
-
146
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified