รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

รายการ กอล์ฟ - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ วันที่ 1 ฮีท .None
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 07:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
กฤตติณ  ทรงเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธนกร  ตอสี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เอกปริษฐิ์  หวู่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นพรัฐ  พานิชผล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
219
-
-
-
219
8
ธนภูมิ  ครรชิตวรกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชนินทร์  ทินตระกูล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิรภัทร  ใจใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิตติวุฒิ  มาเจริญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
224
-
-
-
224
2
วงศธร  เสรีภาพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถิรวัฒน์  จิรายุสกมล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พีรวัส  เกรียงขจร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พีรวิชญ์  เกรียงขจร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
232
-
-
-
232
6
ทีป์ชลิต  วิทยานนท์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
ภูดนัย  รุ้งศรีวงศ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
โสภณ  ศิริประทุม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
236
-
-
-
236
4
พงศ์นิรันดร  จันทร์ผาย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ณัฐ  ลิ้มมณีจิตร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
กันต์  ลิ้มมณีจิตร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
พงศ์ประพันธ์  จันทร์ผาย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
237
-
-
-
237
7
พงศ์พรหม  หัตถพรหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุสิษฐ์  สอนเถื่อน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันตภณ  เสมสมาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรกริช  เชาว์พานิช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
237
-
-
-
237
11
ก่อพงศ์  พัฒนาทร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิตติพศ  ไทยประยูร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณพล  บุญบูชาไชย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกชัย  แช่มสุขขี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
238
-
-
-
238
3
พัฐชณัฐ  อ้นสำราญไกรวิ
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
ณัฐวินท์  ลิ่มสกุล
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
จิตรวิทย์  บุญมาลีรัตน์
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
กฤษฏิ์  เพียรสุภาพ
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
241
-
-
-
241
5
วรุต  ขจรกิตติสกุล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาณัฐชัย  พิพัฒน์ไพศาล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จิตต์สิน  วรรัฐพรยศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
257
-
-
-
257
9
ภาสวิชย์  สายโท
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณัฐพล  แก้วโสม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เดชาธร  ศรีพั่ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
286
-
-
-
286
10
คณิน  กวีพรพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
กฤษณ์  เกตุเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ธัชทฤต  กาญจนเตชานนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดารัญชน์  ชื่อลือชา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
289
-
-
-
289
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified