SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ฆอซาหลี    
นามสกุล
ปังหลีเส็น
เพศ
ชาย
สังกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ปันจักสีลัต
  C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
 
     
Sponcer
Sponcer