SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร - หญิง รอบแรก  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14:20 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1513
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
3919
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4
0610
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
1316
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6
2112
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
5708
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
0216
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer