SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - หญิง รอบแรก  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 15:40 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
3316
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
1603
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
4
5408
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
1733
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
3918
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7
2308
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8
5214
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer