SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร - ชาย รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 17:30 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1116
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
3902
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3
0713
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
1716
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
3702
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6
3306
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
5501
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
3204
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer