SAT GRS
   
แฮนด์บอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 14 มกราคม 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer
Sponcer