SAT GRS
   

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 มกราคม 2562

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา6
09:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา6
09:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
ขว้างจักร - ชาย 
 ทศกรีฑา7
10:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
13:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
13:50
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
13:50
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
กระโดดไกล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบแรก
14:10
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบแรก
14:10
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบแรก
14:10
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบแรก
14:10
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 5
 รอบแรก
14:10
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
กระโดดค้ำ - ชาย 
 ทศกรีฑา8
14:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบแรก
14:40
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบแรก
14:40
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบแรก
14:40
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบแรก
14:40
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 5
 รอบแรก
14:40
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 6
 รอบแรก
14:40
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 7
 รอบแรก
14:40
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 8
 รอบแรก
14:40
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 9
 รอบแรก
14:40
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
ขว้างค้อน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:25
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
เดิน 5,000 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:05
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
พุ่งแหลน - ชาย 
 ทศกรีฑา9
16:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
16:45
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
16:45
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบรองชนะเลิศ
16:45
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบรองชนะเลิศ
17:05
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบรองชนะเลิศ
17:05
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบรองชนะเลิศ
17:05
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:15
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:35
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
 ทศกรีฑา10
18:50
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทศกรีฑา - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19.00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
19:10
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
รวม กรีฑา  42 รายการ  
 
ครอสเวิร์ด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 6
08:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 7
09:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม ครอสเวิร์ด  60 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 1
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 1
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 1
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    คู่ที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ RE
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบ RE
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 1
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 2
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   คู่ที่ 6
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ RE
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบ RE
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   คู่ที่ 10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบ RE
10:30
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง   คู่ที่ 11
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย    คู่ที่ 9
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
รวม คาราเต้โด  20 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย C  คู่ที่ 3
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย C  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย D  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
17.00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย E  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย F  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย M39  คู่ที่ 39
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย W35  คู่ที่ 35
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
9:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
รวม เซปักตะกร้อ  26 รายการ  
 
ดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
09:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมหญิง)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมหญิง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย)   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย) 
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
รวม ดาบสากล  17 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
08:35
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
08:35
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รอบสอง
08:40
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
08:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
09:25
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
09:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
10:05
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
10:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบสอง
10:35
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
11:25
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบสอง
11:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
11:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
11:32
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
11:40
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
11:56
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
12:10
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
12:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
12:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
12:37
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
12:50
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
13:10
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
13:13
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
13:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
13:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
14:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
14:23
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
14:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
14:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
14:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
14:46
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
15:05
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
15:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
15:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   คู่ที่ 8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
15:40
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
15:42
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบแรก
16:00
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
16:00
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
16:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
16:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
16:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
16:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
16:50
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
16:55
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
17:15
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
17:23
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบแรก
18:05
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
18:20
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
18:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
รวม เทนนิส  51 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
09:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
09:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
09:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
09:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
09:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
09:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
09:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
09:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
09:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบแรก
09:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบแรก
09:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 24
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
09:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
10:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
10:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
10:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
10:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
10:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบแรก
10:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
10:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
10:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบแรก
10:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
10:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 36
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
10:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
10:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
10:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
10:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
10:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 42
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 47
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
11:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
11:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบแรก
11:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
11:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
11:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 55
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
11:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
11:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
11:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
11:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
11:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
11:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
11:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
11:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
11:20
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
11:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 66
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
11:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
11:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 68
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
11:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
11:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
11:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
11:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบสอง
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 76
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบสอง
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 71/1
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 79
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบสอง
13:25
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
13:25
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
13:25
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
13:25
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 83
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
13:25
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 84
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
13:25
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
13:25
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
13:25
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 87
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
13:50
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
13:50
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 89
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
13:50
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 90
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
13:50
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 91
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
13:50
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 92
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
13:50
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
13:50
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 94
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
13:50
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 95
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
14:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 96
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
14:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 97
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบสอง
14:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 98
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
14:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 99
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
14:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 100
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
14:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 101
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
14:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 102
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
14:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 103
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
14:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 104
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 105
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
14:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 106
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
14:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 107
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
14:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 108
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
14:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 109
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 110
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
14:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 111
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
15:05
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 112
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
15:05
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 113
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
15:05
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
15:05
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 115
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
15:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 116
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
15:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 117
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
15:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 118
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
15:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  119 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจและจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจและจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจและจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจและจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม บริดจ์  4 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 รอบแรก
08:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
11:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
12:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
14:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
15:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
17:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
18:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
รวม แบดมินตัน  2 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 7
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 7
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 10
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 10
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 12
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 15
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 15
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 15
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 15
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 16
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 2
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 2
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 3
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 3
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 3
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 3
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 4
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 4
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 4
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 5
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบที่ 1
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 5
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 5
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 7
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   สาย 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี