SAT GRS
   
แฮนด์บอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มกราคม 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
08:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบแรก
12:30
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย M15  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย M16  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบสอง
18:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
รวม แฮนด์บอล  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer
Sponcer