รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง สาย สาย W32 รอบ รอบสาม
วันที่ เวลา 11:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
VS
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
0
 
1
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
21
4
16
41
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
19
21
21
61
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
21
12
16
49
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
14
21
21
56
-
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
 นันทภรณ์  ผลเล็ก
ทีม ก  
 ณัฐนิชา  เทียนดำ
ทีม ก  
8
 เบญจวรุณ  หุตาไชย
ทีม ก  
5
 อนุตรี  อนุตรเวสารัช
ทีม ข  
11
 รัฐนันท์  สละโวหาร
ทีม ข  
10
 ธิดาพร  นโนนลาน
ทีม ข  
1
 พลชา  พงษ์โชติ
ทีม ค  
4
 มณฑา  อินฤทธิ์
ทีม ค  
12
 อรประภา  คงทรัพย์
ทีม ค  
4
 ธัญญารัตน์   สีน้ำคำ
ทีม ก  
14
 วชิราภรณ์   นาทันใจ
ทีม ก  
13
 เฟื่องลดา   บุญเลิศ
ทีม ก  
10
 จันทิมา   นาเมือง
ทีม ข  
5
 สุตาภัทร   จันทะแจ่ม
ทีม ข  
1
 บุญญาวีย์   ม่วงพลู
ทีม ข  
6
 วรหงส์   แก้วตา
ทีม ค  
9
 รัชดาภรณ์   แจ้งไพร
ทีม ค  
11
 พลอยชมพู   มาตพงษ์
ทีม ค