SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ณัฐพล    
นามสกุล
คลังสมบัติ
เพศ
ชาย
สังกัด
สถาบันการพลศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ปันจักสีลัต
  G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
 
     
Sponcer
Sponcer