สรุปเหรียญรางวัล รวม
1
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
96
39
21
156
2
  สถาบันการพลศึกษา
53
55
57
165
3
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
48
61
159
4
  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
35
13
20
68
5
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
21
15
14
50
6
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19
34
50
103
7
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
36
47
97
8
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12
10
19
41
9
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11
5
13
29
10
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
4
21
33
11
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
8
13
27
12
  มหาวิทยาลัยรังสิต
6
4
16
26
13
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
3
7
16
14
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
5
7
6
18
15
  มหาวิทยาลัยธนบุรี
5
3
4
12
16
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4
8
11
23
17
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
4
13
21
18
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
4
9
17
19
  มหาวิทยาลัยมหิดล
4
3
5
12
20
  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
4
3
4
11
21
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
7
18
28
22
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
3
10
16
23
  มหาวิทยาลัยสยาม
3
2
4
9
24
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
13
13
28
25
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
5
6
13
25
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
5
6
13
27
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
5
5
12
28
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
5
4
11
29
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
2
6
10
29
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
2
6
10
31
  มหาวิทยาลัยบูรพา
1
4
4
9
32
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1
3
8
12
33
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1
3
2
6
34
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1
2
3
6
34
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1
2
3
6
36
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
1
2
-
3
37
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
1
14
16
38
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1
1
9
11
39
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
1
6
8
40
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
1
5
7
41
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1
1
4
6
42
  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
1
1
3
5
43
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
1
2
4
44
  มหาวิทยาลัยเกริก
1
1
1
3
44
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1
1
1
3
46
  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
1
1
-
2
47
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
-
5
6
48
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
-
3
4
48
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1
-
3
4
50
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1
-
-
1
50
  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
1
-
-
1
50
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1
-
-
1
50
  วิทยาลัยทองสุข
1
-
-
1
54
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-
3
8
11
55
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
3
4
7
56
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-
3
1
4
57
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-
2
5
7
58
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-
2
3
5
59
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
2
2
4
59
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-
2
2
4
61
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
2
1
3
62
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
-
1
8
9
63
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
-
1
5
6
63
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-
1
5
6
65
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-
1
4
5
66
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
-
1
3
4
66
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-
1
3
4
66
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-
1
3
4
66
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
-
1
3
4
66
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
-
1
3
4
71
  มหาวิทยาลัยพะเยา
-
1
1
2
71
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
-
1
1
2
71
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
-
1
1
2
71
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
-
1
1
2
75
  มหาวิทยาลัยพายัพ
-
1
-
1
75
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-
1
-
1
77
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
-
-
4
4
77
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-
-
4
4
79
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-
-
3
3
80
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-
-
2
2
80
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-
-
2
2
82
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
-
-
1
1
82
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
-
1
1
82
  วิทยาลัยดุสิตธานี
-
-
1
1
85
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยนครพนม
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
-
-
-
85
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
-
-
-
-
85
  วิทยาลัยนครราชสีมา
-
-
-
-
85
  วิทยาลัยพิชญบัญฑิต
-
-
-
-
85
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
-
-
-
-
85
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
-
-
-
-
รวม
413
415
650
1478
 
   
 
 

Last Update : 1/21/2019 10:08:25 AM