SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร - ชาย รอบแรก  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14:55 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2306
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
0201
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3
5301
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
2004
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
3912
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6
5705
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
2403
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
8
3702
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer