SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - ชาย รอบแรก  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 16:15 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
0903
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
1302
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
0601
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
4905
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
5
1717
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
0205
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7
3304
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
4015
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer