SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 17:30 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1103
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
5004
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3
6008
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
4
4801
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
2106
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
0313
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
7
2703
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8
3004
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
1106
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
5401
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
4203
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
4305
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13
5003
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
14
0314
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
15
5801
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
16
5604
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
17
3801
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18
3602
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
19
5902
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
1201
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
21
4910
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer