SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
Standard Class E Single Dance (Tango) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
21
21
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
40
40
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
42
42
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5
51
51
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
66
66
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
72
72
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
8
109
109
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer