SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร - ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
0601
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
6020
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
3
4809
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
3901
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
5601
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
0315
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
7
1506
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8
4904
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer