SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 800 เมตร - ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1108
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
4901
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
4
5706
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
3001
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
0909
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
7
1001
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
4501
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer