SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
3403
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
0910
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
4808
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
4903
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
5
4302
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
6
5801
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
7
3904
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8
2106
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
0704
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
4305
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
11
0502
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก
12
3906
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13
5005
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
14
0505
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก
15
0705
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
1725
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17
4910
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
18
6010
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer