SAT GRS
รายการ กอล์ฟ 
บุคคลหญิง วันที่ 1  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 07:00 น.
สนาม สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
5
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
13
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer