SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer