SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 08:45 น.
สนาม สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer