SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทศกรีฑา - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น.
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
0310
ปรณต  ภู่ระหงษ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
6130
Gold
1
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4704
ฤทธิไกร  คิอินธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5811
Silver
2
3
สถาบันการพลศึกษา
6001
คงเดช  ปัญญาสวัสดิ์
สถาบันการพลศึกษา
5649
Bronze
3
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1714
ยศกร  คำเนียม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5430
4
5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
0209
วสันต์  อินผิว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5100
5
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4703
นราธิป  ไตรธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4879
6
7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1720
อดิศักดิ์  มีบุญญา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4228
7
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3308
อติชาต  สุวรรณธาดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3993
8
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4201
ธนชาติ  อารีเอื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3941
9
   


                    ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
Sponcer
Sponcer