SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ลีลาศ Standard Class E Single Dance (Slow Foxtrot) 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
   
No.
นักกีฬา
ลำดับ
หมายเหตุ
2
28
นพกร  หนูสอน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28
เพ็ญฐิชา  แสงเกตุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
Gold
5
76
ศรัณย์  การัก
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
76
พิลิญช์ชิณีย์  ศรีใส
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
2
Silver
3
41
สิริคุปต์  ฉอุ่มผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
41
รัตนา  ลาบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
Bronze
4
49
ชนัญชิดา  ปลั่งกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
49
ศรัณย์  อุปรามาณะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
1
25
สมศักดิ์  กุลแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25
จุฑาภรณ์  สว่างเนตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
6
77
วรพล  ชัยสวัสดิ์
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
77
ณัทวดี  บุญกิจ
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
6
 
     
     
     
     
Sponcer
Sponcer