SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
นราวิชญ์    
นามสกุล
เอี่ยมมนัสสกุล
เพศ
หญิง
สังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ลีลาศ
  Standard Class E Single Dance (Tango)
 ลีลาศ
  Standard Class E Single Dance (Waltz)
 
     
Sponcer
Sponcer