SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
รุจิรา    
นามสกุล
ดอกรักษ์
เพศ
หญิง
สังกัด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยิงปืน
  ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง
 ยิงปืน
  ปืนสั้นอัดลม - บุคคลหญิง
 
     
Sponcer
Sponcer