SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
กรรนิภา    
นามสกุล
อารีกุล
เพศ
หญิง
สังกัด
สถาบันการพลศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 คาราเต้โด
  ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง
 คาราเต้โด
  ท่ารำบุคคล บุคคลหญิง
 คาราเต้โด
  รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง
 
     
Sponcer
Sponcer