SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
เกศกัลยา    
นามสกุล
เหลืองสมใจ
เพศ
หญิง
สังกัด
สถาบันการพลศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยูโด
  ต่อสู้ทีมหญิง B
 ยูโด
  รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
 
     
Sponcer
Sponcer