SAT GRS
   
ปันจักสีลัต

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มกราคม 2562

ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 84
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 68
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 87
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 69
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 89
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 90
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ห้องประชุม ชั้น 6 คณะธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม ปันจักสีลัต  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer
Sponcer