SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ยิงปืน 
ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
 
   
No.
นักกีฬา
Series
Total
หมายเหตุ
(Remark)
1 2 3 4 5 6
17
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95
91
92
95
95
97
565
9X
Gold
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
94
92
91
97
88
94
556
10X
Silver
14
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
96
91
86
91
95
97
556
9X
Bronze
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92
92
89
90
95
94
552
3X
3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
93
97
93
88
91
89
551
11X
11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
91
94
94
94
89
84
546
9X
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
94
92
92
91
88
89
546
7X
20
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
93
89
92
92
89
90
545
11X
1
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
94
93
98
86
88
86
545
5X
9
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
79
87
87
93
90
92
528
10X
19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
87
92
94
82
82
87
524
10X
18
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
87
91
90
92
76
87
523
2X
16
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
90
89
88
74
87
80
508
3X
2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
82
89
80
90
76
88
505
8X
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
83
92
89
61
90
88
503
5X
13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
74
86
76
92
89
85
502
3X
12
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
90
83
87
62
68
81
471
6X
15
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
87
83
80
70
72
74
466
4X
10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
82
78
81
66
71
81
459
1X
4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
63
79
77
64
88
71
442
2X
21
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
89
83
66
79
79
44
440
1X
 
     
     
     
     
Sponcer
Sponcer