SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย G  คู่ที่ 7
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
19:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
19:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
รวม เซปักตะกร้อ  22 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer
Sponcer