SAT GRS
   
แฮนด์บอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer
Sponcer