SAT GRS
   

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 มกราคม 2562

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ขว้างจักร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
กระโดดสูง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
14:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
14:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
15:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
15:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
15:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
15:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
15:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
15:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
15:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
16:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
16:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
16:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
16:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 5
 รอบคัดเลือก
16:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
พุ่งแหลน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:50
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:20
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
รวม กรีฑา  23 รายการ  
 
กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร
Official
บุคคลหญิง 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร
Official
ทีมชาย 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร
Official
ทีมหญิง 
 วันที่ 1
07:00
สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร
Official
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย G  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย H  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย E  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย F  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย C  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย D  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย G  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย H  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 21
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย C  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย D  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M26  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบสอง
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W25  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบสอง
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W26  คู่ที่ 26
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W27  คู่ที่ 27
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย W28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M27  คู่ที่ 27
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M28  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M29  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M30  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M31  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสอง
18:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M32  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบสอง
18:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
รวม เซปักตะกร้อ  36 รายการ  
 
ดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
09:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
10:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:15
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:15
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:15
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:15
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (ทีมชาย) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
13:45
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Epee (ทีมหญิง) 
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
รวม ดาบสากล  22 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 1
09:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 2
09:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 35
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 2
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 50
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 37
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 51
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 58
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 3
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 55
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 60
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม เทควันโด  60 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
08:17
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
08:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
08:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
08:40
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบสอง
08:42
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
08:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
09:28
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
09:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
09:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
09:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสอง
09:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
09:51
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
10:03
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
10:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
10:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
10:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
10:47
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
10:55
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
11:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสาม
11:43
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสาม
12:10
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสาม
12:15
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
12:18
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสอง
12:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
12:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
12:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
12:50
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
13:10
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
13:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
13:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
13:52
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
13:55
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
14:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
14:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
14:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
14:38
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
14:55
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสาม
15:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
15:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
15:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
15:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
15:50
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
16:10
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
16:35
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
16:40
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
17:15
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
17:25
เทศบาลวารินชำราบ
Official
รวม เทนนิส  48 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
09:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
09:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
09:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
09:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
09:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 9
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบแรก
09:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบแรก
09:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
09:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
09:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 15
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
09:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
09:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
10:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
10:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
10:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
10:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
10:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
10:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบแรก
10:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 24
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
10:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
10:15
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
10:40
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
11:05
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
11:05
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
11:05
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 36
สถาบันการพลศึกษา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
11:05
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 รอบแรก
11:05
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
11:05
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
11:05
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
11:05
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
11:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
11:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
11:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
11:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
11:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบแรก
11:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 48
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
11:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
11:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
11:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
11:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
11:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 53
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
11:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
11:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
11:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
11:55
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
12:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 59
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 65
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
13:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
13:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยเกริก  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 68
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
13:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
13:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 70
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
13:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 71
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
13:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
13:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 73
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
13:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
14:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
14:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 76
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
14:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 77
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
14:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
14:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 79
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
14:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
14:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
14:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
14:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 83
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
14:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 84
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบสอง
14:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
14:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
15:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 89
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
15:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 87
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
15:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสอง
15:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 89
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
15:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  94 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจและจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจและจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่หญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
14:00
อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจและจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่หญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก
14:00
อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจและจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
14:00
อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจและจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
14:00
อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจและจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม บริดจ์  6 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
08:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
12:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
14:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
15:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
17:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
18:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบที่ 1
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 1
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 1
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 รอบที่ 1
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 1
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 1
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 1
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
09:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบที่ 1
09:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบที่ 1
09:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 1
09:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบที่ 1
09:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบที่ 1
09:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบที่ 1
09:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบที่ 1
09:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 1
10:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  วิทยาลัยทองสุข
 รอบที่ 1
10:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบที่ 1
10:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
10:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
 รอบที่ 1
10:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบที่ 1
10:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 1
10:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบที่ 1
10:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 1
10:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
10:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
10:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบที่ 1
10:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 1
10:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 1
10:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
10:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
10:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบที่ 1
11:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 1
11:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
 รอบที่ 1
11:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบที่ 1
11:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 1
11:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 1
11:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
11:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 1
11:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบที่ 1
11:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 1
11:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบที่ 1
11:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 16
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบที่ 1
11:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 1
11:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 1
11:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
11:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบที่ 1
11:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
 รอบที่ 1
12:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 1
12:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 1
12:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบที่ 1
12:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบที่ 1
12:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบที่ 1
12:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายบน  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบที่ 1
12:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายบน  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
12:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายบน  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบที่ 1
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายล่าง  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 1
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายล่าง  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 1
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายล่าง  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายล่าง  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 65
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 2
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 66
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบที่ 2
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 67
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 2
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 2
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 71
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบที่ 2
13:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
13:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบที่ 2
13:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 68
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 2
13:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 70
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 รอบที่ 2
13:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 72
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 2
13:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 2
13:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบที่ 2
13:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 2
13:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
13:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 รอบที่ 2
13:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 83
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบที่ 2
13:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 77
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 2
13:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 2
13:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
13:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 2
14:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบที่ 2
14:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบที่ 2
14:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 90
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
14:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 2
14:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 87
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 รอบที่ 2
14:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 89
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 2
14:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 2
14:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 2
14:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 2
14:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 94
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 2
14:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบที่ 2
14:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 96
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 2
14:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบที่ 1
14:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบที่ 1
14:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
14:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 1
15:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
15:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบที่ 1
15:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 1
15:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบที่ 1
15:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 1
15:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 1
15:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 14
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
15:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบที่ 1
15:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 1
15:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 1
15:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 1
15:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
15:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบที่ 1
15:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบที่ 1
15:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 1
15:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
16.00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 1
16:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบที่ 1
16:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 1
16:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 1
16:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 30
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 1
16:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
16:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 1
16:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบที่ 2
16:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 2
16:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 2
16:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 2
16:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
16:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 80
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
16:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 2
16:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 81
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบที่ 2
16:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุิ์
 รอบที่ 2
17:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
17:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
17:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบที่ 2
17:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 73
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบที่ 2
17:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 74
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 2
17:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 75
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบที่ 2
17:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 76
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 2
17:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 82
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบที่ 2
17:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 83
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 2
17:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 85
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 2
17:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 78
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 2
17:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 84
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 2
17:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 86
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 2
17:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 87
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
17:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 88
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 2
17:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 90
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
18:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 91
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบที่ 2
18:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 92
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 2
18:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 93
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 2
18:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 94
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
18:00
เทศบาลวารินชำราบ