SAT GRS
   

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มกราคม 2562

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พุ่งแหลน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
กระโดดไกล - หญิง 
 สัตตกรีฑา 5
14:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
14:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
14:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
14:50
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
14:50
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
14:50
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
14:50
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
กระโดดไกล - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
พุ่งแหลน - หญิง 
 สัตตกรีฑา 6
15:50
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:10
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 7
16:50
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 7
16:50
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
สัตตกรีฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17.40
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Unofficial
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:35
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
รวม กรีฑา  17 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย M39  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 12
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย C  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย D  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย H  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย H  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย C  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ชายคู่   สาย D  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
รวม เซปักตะกร้อ  33 รายการ  
 
ดาบไทย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 2  คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 3  คู่ที่ 6
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 1  คู่ที่ 7
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 2  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 3  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 4  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 5  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 6  คู่ที่ 12
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 4  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 5  คู่ที่ 14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 6  คู่ที่ 15
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 4  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 5  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 6  คู่ที่ 18
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 7  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 8  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 9  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 7  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 8  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 7  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 8  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 3  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 1  คู่ที่ 7
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 2  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 3  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 4  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 5  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 6  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 4  คู่ที่ 13
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 5  คู่ที่ 14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 6  คู่ที่ 15
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 4  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 5  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 6  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 7  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 8  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 7  คู่ที่ 22
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   สาย 7  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยมหิดล 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบคัดเลือก
09.00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 รอบคัดเลือก
09:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2
 รอบคัดเลือก
09:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบคัดเลือก
09:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล 2
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 6
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบสาม
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสาม
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
 รอบสาม
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสาม
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบสาม
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
 รอบสาม
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบสาม
13:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย   คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล ชาย 
สถาบันการพลศึกษา  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กระบี่ บุคคล หญิง 
สถาบันการพลศึกษา  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม ดาบไทย  77 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 1
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 2
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 3
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 3
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบที่ 3
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 3
08:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 3
11:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 3
11:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 3
11:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบที่ 3
11:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 23
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 3
11:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 3
11:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบที่ 3
11:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบที่ 3
11:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม เทควันโด  43 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
09:15
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:15
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
09:20
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
09:25
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รอบสาม
10:51
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:08
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:12
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:35
เทศบาลวารินชำราบ
Official
รวม เทนนิส  16 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  5 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W25  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
08:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย W26  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
09:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย W27  คู่ที่ 59
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
11:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย W28  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
12:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย M33  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสาม
14:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย M34  คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสาม
15:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย M35  คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสาม
17:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย M36  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
18:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สายบน  คู่ที่ 113
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 4
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายบน  คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบที่ 4
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายบน  คู่ที่ 115
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 4
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายบน  คู่ที่ 116
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบที่ 4
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายล่าง  คู่ที่ 117
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 4
09:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 119
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบที่ 4
09:35
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายล่าง  คู่ที่ 118
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 4
09:35
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายล่าง  คู่ที่ 119
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 4
09:35
เทศบาลวารินชำราบ
Official
คู่ผสม   สายล่าง  คู่ที่ 120
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบที่ 4
09:35
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 120
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 4
09:35
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 113
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 4
10:10
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 115
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบที่ 4
10:10
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 117
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 4
10:10
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 118
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบที่ 4
10:10
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 113
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 4
10:10
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 4
10:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 116
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 4
10:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 120
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 4
10:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบที่ 4
10:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 115
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 4
10:45
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 120
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 4
11:20
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายบน  คู่ที่ 116
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 4
11:20
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 117
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 4
11:20
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 118
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 4
11:20
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงเดี่ยว   สายล่าง  คู่ที่ 119
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 4
11:20
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 113
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบที่ 4
11:55
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 114
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบที่ 4
11:55
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 115
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 4
11:55
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 116
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบที่ 4
11:55
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 117
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบที่ 4
11:55
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 118
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 4
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 119
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 4
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 50
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:05
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:05
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:05
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:05
เทศบาลวารินชำราบ
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 56
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:05
เทศบาลวารินชำราบ
Official
รวม แบดมินตัน  40 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบที่ 1
08.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 6
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 7
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 7
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 7
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 8
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 6
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 7
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 8
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 1
08:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบที่ 2
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 4
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง 3 คน   สาย 4
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย 3 คน   สาย 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบที่ 2
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม เปตอง  120 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W25  คู่ที่ 57
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบสอง
08:00
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
Official
ทีมหญิง   สาย W26  คู่ที่ 58
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
09:30
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
Official
ทีมหญิง   สาย W27  คู่ที่ 59
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
11:00
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
Official
ทีมหญิง   สาย W28  คู่ที่ 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบสอง
12:30
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
Official
ทีมชาย   สาย M33  คู่ที่ 61
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบสาม
14:00
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
Official
ทีมชาย   สาย M34  คู่ที่ 62
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธนบุรี
 รอบสาม
15:30
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
Official
ทีมชาย   สาย M35  คู่ที่ 63
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบสาม
17:00
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
Official
ทีมชาย   สาย M36  คู่ที่ 64
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบสาม
18:30
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
Official
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W13  คู่ที่ 13
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ทีมหญิง   สาย W14  คู่ที่ 14
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย M37  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ทีมชาย   สาย M38  คู่ที่ 38
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง   คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง   คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง   คู่ที่ 50
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  5 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก   คู่ที่ 150
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
13.04
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก   คู่ที่ 151
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
13.16
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก   คู่ที่ 152
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
13.27
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก   คู่ที่ 153
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
13.51
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก   คู่ที่ 154
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
14.01
เวทีมวย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  5 รายการ  
 
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
10:21
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
10:23
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
10:24
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
10:31
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบสอง
10:33
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
10:34
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
10:41
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
10:45
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบสอง
10:47
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:48
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 11
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
10:49
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
11:03
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
11:07
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
11:09
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 15
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
11:10
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
11:12
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบแรก
11:14
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:18
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
11:20
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
11:22
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
11:24
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
11:25
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
11:26
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
11:35
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
11:36
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
11:39
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
11:40
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
11:42
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบสอง
11:46
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
11:52
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
11:53
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
12:01
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 รอบสอง
12:03
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
12:07
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบสอง
12:08
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
12:09
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
12:11
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 38
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
12:13
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
12:16
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
12:17
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 41
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
12:22
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 42
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
12:25
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 43
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
12:33
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 44
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
12:34
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 45
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบสาม
13:30
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 46
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสาม
13:31
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 47
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบสาม
13:33
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 48
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
13:47
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 49
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสาม
14:01
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 50
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
14:03
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบสอง
14:04
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
14:06
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 69
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสี่
14:07
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี